Let us Pray for you!

Prayer Warriors

St. James the Apostle Catholic Church

907 W. Theo, San Antonio, Texas, 78225 | Phone: (210)922-2136 | Fax: (210)923-0940